ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Според усвоената Информација за листа на документи и информации од страна на Владата на Република Северна Македонија на 07.01.2021, и според Член 10 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, ООУ „Крум Тошев“ – Скопје е должен да ја информира јавноста преку својата интернет страница со објавување на:

1. Податоци за надлежности на имателот на информации

2. Основни податоци за контакт со имателот на информацијата

3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата

4. Податоци за контакт со службено лице за посредување со информации од јавен карактер

5. Податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата 

7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации

8. Прописи што ги донесува имателот на информации

9. Органограм за внатрешна организација и систематизација на работни места

10. Стратешки планови и стратегии за работа 

11. Годишни планови и програми за работа 

12. Годишен Буџет и завршна сметка

13. Квартални финансиски извештаи и програми за реализација на буџетот

14. Ревизорски извештаи

15. Услуги кои ги дава имателот на информации

16. Тарифници за надоместоци за издавање реални акти

17. Начин на поднесување на Барање за пристап до информации 

18. Јавни набавки, огласи и договори

19. Предлог програми, ставови, мислења, студии и други документи

20. Извештаи за работа 

21. Статистички податоци за работа

22. Други информации

 

Фејсбук